Kyrgyzstan players birthdates

  • Amin, Viacheslav 10.12.1976 Sydykov, Ruslan 04.01.1975 Salo, Vladimir 06.02.1974 Sharapov, Alimordon 19.03.1979 Berezovsky, Valeri 23.07.1975 Samsaliev, Talant 27.04.1980 Kniazev, Sergey ??.??.1971 Prianishnikov, Viacheslav 04.08.1976 Chikishev, Sergey 29.07.1984 Boldygin, Evgeny 02.01.1978 Kasymov, Marlen ??.??.1973 Verevkin, Vladimir ??.??.1987
  • Amin, Viacheslav 10.12.1976 Sydykov, Ruslan 04.01.1975 Salo, Vladimir 06.02.1974 Sharapov, Alimordon 19.03.1979 Berezovsky, Valeri 23.07.1975 Samsaliev, Talant 27.04.1980 Kniazev, Sergey ??.??.1971 Prianishnikov, Viacheslav 04.08.1976 Chikishev, Sergey 29.07.1984 Boldygin, Evgeny 02.01.1978 Kasymov, Marlen ??.??.1973 Verevkin, Vladimir ??.??.1987